Изграждане на добри взаимоотношения

June 2, 2009 от  
Публикувано в Родители

dobri-vzaumootnosheniq1Стремежите и ценностите на тийнеджърите могат и да се различават, но всички млади хора си приличат по едно – по желанието си да се убедят, че животът им има смисъл, както и че наоколо има някой, който го е грижа за тях. Съществуват три различни пътища, по които тийнейджърите поемат, и тези пътища са пряко свързани с отговора на въпроса: „На кого му пука за мен?” Тези пътища могат и да променят посо­ката си на движение след известен период от време, но при повечето случаи те оставят трай­ни следи в по-нататъшния живот на момчето или момичето.

Пътят на успеха

Ако тийнейджърът е уверен, че родителите са неподправено загрижени за него и го обичат безусловно; ако той/тя са сигурни, че могат ви­наги да се обърнат към родителя за помощ, това е сигнал, че детето ви е поело пътя към успеха. Тогава твоята роля ще бъде роля на някой, който подкрепя, насърчава и дава тласък.

Пътят на случайността

Ако това, което най-много интересува тий­нейджъра, е мнението на приятелите му, или пък основното нещо, което го интересува, са забав­ленията, бъдещето му трудно може да се пред­види, понеже то ще зависи до голяма степен от външни фактори и влияния.

Пътят на провала

Макар и не непременно задължително, мно­го тийнейджъри избират пътя на дрогата или самоубийството именно поради прежи­вяно отхвърляне. Ако отговорът на въпро­са: „На кого му пука за мен” е „никой”, това е отворена врата, канеща провала на гости в живота на съзряващото момче или момиче. Безспорен е фактът, че детето ще трябва да нав­лезе в етапа на зрелостта с позитивен възглед към живота, за да може да успее и да налучка верния път. То трябва да се чувства значимо, прието и със стойност, за да се развива успешно.

Проблемът с изграждането на приятелствата не може да бъде пренебрегван, тъй като позитив­ните взаимоотношения могат да съдействат за позитивния растеж, докато негативните взаимо­отношения ще променят посоката на движение право надолу. Може би следващите няколко предложения ще ви помогнат да си създадете картина за вашата роля в тази така важна задача:

Наблюдавайте кои са приятелите на тийнейджъра. Без да досаждате, опитайте се да се сприяте­лите с тях Ако сте отзивчиви, можете да съберете у вас цяла банда. Постарайте се да изглеждате, звучите и се обли­чате актуално.

Изисквайте тийнейджърът да прояви отговор­ност и отчетност по отношение на това с кого, кога, къде и до колко часа се среща. Това е ва­лидно най-вече за ранния и междинния етап на юношеството.

Ако тийнейджърът реши да се среща с някой, който е провокативен, използва циничен език, консумира цигари и алкохол (или още по-зле – наркотици), вземете решителни мерки. Обяснете на

тийнейджъра, че ще трябва да се среща с подо­бен индивид единствено у вас и то под надзора на възрастен, без да остават двамата на затворе­на врата. Ако установите, че ващето дете усвоява лошите навици на приятелчето си, вземете още по-решителни мерки, като ги разделите перманентно!

Тъй като тийнейджърите много често сформи­рат групи, постарайте се да разберете какво влияние се освобождава оттам. Ако влияние­то е позитивно, окуражавайте подобни събирания, но ако не е – предизвикайте тийнейджъра да си намери друга група по интереси.

Кърмата – най-естественото хранене

May 27, 2009 от  
Публикувано в Родители

hranene-na-kurmacheto1Като естествено хранене се означава храненето с май­чина кърма до 4-6 месечна възраст с включ­ване на обичайните храни за захранване. По­настоящем са добре известни предимствата на естественото хранене, които го правят предпо­читано от майките и препоръчвано от лекарите. За съжаление жените у нас по различни причи­ни не могат или не желаят да кърмят децата си, а лекарите не винаги са в състояние компетентно да ги съветват как да бъде хранено детето поне през първите 4 месеца след раждането. Това на­лага да се припомнят някои от предимствата на майчината кърма спрямо най-усъвършенстваните и поради това най-скъпи адаптирани млека:

1. Майчината кърма е видово специфична храна, чийто състав е плод на продължителна еволю­ция, датираща от появата на хората.

2. Майчината кърма задоволява енергетичните и пластичните нужди на детето през първите 4-6 месеца от живота. С адаптирането на млеката се постига биохимично сходство, но остават реди­ца биологични различия:

- Антиинфекциозните фактори, повече от 20 на брой, са уникални за майчината кърма и не могат да бъдат прибавяни към адаптираните млека.

- В кърмата са налице повече от 100 ензима, които не само подпомагат храносмилането, но стимулират развитието на чревната лигавица и нейната бариерна функция.

- Майчината кърма чрез своите биохимични, биологични свойства и начина на приемане чрез сукане предпазва от инфекции стомашно-чревния тракт, дихателната система, предотвра­тява развитието на отити и алергизирането на организма. По-ниската заболяемост и смъртност сред естествено хранените деца е най-очебийна в развиващите се страни, но такива статистичес­ки данни са налице и в индустриално развитите държави.

- Чрез кърменето се създава оптимален контакт между майката и детето, който повлиява поведе­нието на детето през следващите месеци и години.

hranene-na-kurmachetoПредпоставките, които осигуряват естествено­то хранене на детето, могат да бъдат формули­рани по следния начин:

1. Желание от страна на майката да кърми де­тето си, породено от съзнателно и активно отношение към проблема, формирано още по време на бременността под влияние на умело и аргументирано провеждана здравна просвета.

2. Оказване на морална и емоционална под­крепа от страна на близките на кърмачката, като особено значение при нашите условия се отдава на майката и съпруга на кърмачката.

3. Закърмяне на детето възможно най-рано; първоначално поставяне и на двете гърди. Забрана на адаптираните млека в родилния дом и избягване на обилното оводняване, осо­бено с подсладена вода.

4. Прилагане на т. нар. биологично кърмене – когато детето заплаче. В повечето случаи децата се приспособяват към 7- или 6-кратно кърмене.

5. Осигуряване на достатъчно спокойствие на кърмачката; допълнителен внос от около 500 кса1, 20 гр. белтъци и 750 мл. теч­ности.

6. При опасения, че детето не получава доста­тъчно кърма, да не се бърза с дохранване с адаптирани млека, а да се потърси съветът на лекар за стимулиране на лактацията.

Какво се случва в следродилния период

May 14, 2009 от  
Публикувано в Родители

sledrodilen-period3След раждането на бебето и плацентата майка­та родилка навлиза в послеродилния период – пуерпериума. Той има средна продължителност от 40 дни. Органите и системите на женския ор­ганизъм се възвръщат до състоянието си преди забременяване. Инволуцията и регенерацията са процеси, които се развиват в организма на ро­дилката. Най-активно те са изразени върху поло­вите органи и особено в първите дни. Гърдите на жената, които по време на бременността са пре­минали подготвителен процес, започват да функционират. Майчиният инстинкт, зароден след оплождането, се превръща в майчино чувство.

Хименалният пръстен – девствената ципа се разкъсва напълно. Тонусът на тазовото дъно се възвръща сравнително бързо и влагалищният отвор се затваря след 24 часа. Около 1 седмица след това влагалището е отново с възстановен тонус. Маточната шийка се затваря по-дълго вре­ме и около 20-ия ден цервикалният канал е от­ново затворен. Остава обаче напречната цепка на цервикалния канал, която остава като белег, че жената е раждала. Матката след раждането е с овоидна форма, с твърдо еластична консис-тенция и маса 1000 грама. При физиологичен послеродилен период матката ежедневно на­малява размерите си и постепенно на 20-ия ден след раждането се прибира е малкия таз и вече е 200 г. В края на периода матката е малко по-голяма от тази преди забременяването – само 60-80 грама.

Контрахирането – свиването на матката след раждането, намалява кръвоснабдяването и хра­ненето на лигавицата на матката – спонгиозната децидуа. Това води до некротизиране на лигави­цата. Некротизиралите материи заедно с отделя­щите се кръв, лимфа и серум образуват лохиите – следродилното течение. В първите 2-3 дни ло­хиите са предимно кървави, докъм 5-6 ден имат нечист кафяво-червен цвят. В следващите дни те избледняват на цвят и стават жълтеникаво-бе-лезникави. До към 21-ия ден след раждането от­делянето на лохиите обикновено се преустано­вява. След раздвижване на родилката и особено след физическо натоварване количеството на лохиите може да се увеличи и цветът им да стане по-кървенист. Цветът и количеството на лохиите са важен признак за физиологичното протичане на пуерпериума. Лохиалният секрет е с изразени антибактериални свойства и възпрепятства раз­витието на възходяща инфекция от влагалището на маточната кухина.

Характерно за яйчниците е възстановяването на цикличната им дейност. Жълтото тяло на бремен­ността атрофира и се превръща във фиброзно тяло. Отделянето на кърма започва около 3-ия ден след раждането. Този процес е индивидуа­лен и при някои жени може да настъпи по-рано или по-късно. Обемът на гърдите се увеличава. Те стават напрегнати и понякога силно болезне­ни. Първите дни се отделя коластра, а след това мляко. Най-ефикасното средство за стимулиране на лактацията е редовното евакуиране на мляко от гърдите чрез сукане и изцеждане. Спокойно­то протичане на послеродилния период и оси­гуряването на пълноценно хранене с прием на достатъчно витамини и течности е предпоставка за пълноценното кърмене. Силно изразените положителни и отрицателни емоции също се отразяват. Неблагоприятно действие имат и фи­зическата и психическа преумора. В първите 3-4 месеца количеството на млякото е 800-1000 мл, като след това започва да намалява. Преди кър­мене гърдата се измива и дезинфекцира, а след това се подсушава и третира с медикаменти, ко­ито предпазват зърното от рагади. Необходимо е гърдите да се повдигат, като се използват специ­ално подбрани за това сутиени. Правилната тех­ника на кърмене и добрата хигиена осигуряват необходимата лактация. В първите дни родилка­та кърми новороденото в легнало положение. То трябва да захване не само зърното, но и част от ареолата. Така се предпазва зърното от травма. Кърменето продължава 10-20 мин. обикновено, след което е необходимо останалото мляко в гърдата да се изцеди. Активното кърмене, (шест и повече пъти дневно, вкл. и нощно време) след раждането потиска нормално овулацията и по­явата на менструация. Развива се т.нар. лакта- ционна аменорея. При отказ или недостатъчно кърмене на бебето, родилката може да забреме­нее след 3 седмици след раждането. Установено е, че 50% от тези жени са имали овулация до 6 седмица след раждането. При активно кърмещи жени след 3-ия месец трябва също да се мисли за активна контрацепция. Ако има забременява­не, кърменето трябва постепенно да се преуста­нови е срок от 30 дни. В противен случай се стига до голямо обременяване на майчиния органи­зъм и тежко изтощение на родилката.

Следродилната гимнастика ускорява инволутивните процеси в майчиния организъм след раждането. Физическите упражнения активират дейността на централната нервна система, по­добряват дишането и кръвообращението и ро­дилката по-бързо се възстановява. Необходимо е съобразяване с общото състояние на жената, с начина родоразрешение и с оперативните вме­шателства по време на раждането. Следродил­ната гимнастика включва специално подбрани гимнастически упражнения и масажи. Те увели­чават тонуса на мускулатурата на цялото тяло. Мускулите на тазовото дъно стават по-стегнати и еластични. Активният масаж на родилката се из­вършва от специалисти по определена и инди­видуална програма. Упражненията са комбини­рани и включват активно тръбната мускулатура, мускулите на тазовото дъно, коремната мускула­тура и упражнения с общо въздействие. Комп­лексът е така разработен, че да осигури и ускори инволутивните процеси в целия организъм.

« Предишна страницаСледваща страница »